Welcome back, Guest!
Register
Forgot your Password?
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11
 1. #1

  Coffee How would you know if you belong to the true church?

  this thread is for us to know if the churches that we belong with is the true church as what the bible says.

  forget about religion, this is all about our churches and how do these churches practice their beliefs, and please include a bible verse that will defend your stand.

  if your going to insult a church we don't need your post here.

  as much as possible guys, mahinahon sana at based on bible.

  no vulgar words or any profanity words that may flame up a person.

 2. #2

  Default Re: How would you know if you belong to the true church?

  wala po bang gustong magreact?

 3. #3

  Default Re: How would you know if you belong to the true church?

  Sinabi ni Jesus na ang tunay na relihiyon ay makikita sa buhay ng mga tao na nagsasagawa nito.
  “Sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila,” ang sabi niya. “Bawat mabuting punungkahoy ay nagluluwal ng mainam na bunga.” (Mateo 7:16, 17)
  Sa ibang pananalita, makikilala ang mga nagsasagawa ng tunay na relihiyon sa kanilang mga paniniwala at paggawi. Bagaman hindi sila sakdal at nakagagawa ng mga pagkakamali, ang tunay na mga mananamba bilang isang grupo ay nagsisikap na gawin ang kalooban ng Diyos.

  Isaalang-alang natin ang 6 na aspekto na nagpapakilala sa mga nagsasagawa ng tunay na relihiyon.

  1. Ibinabatay ng mga lingkod ng Diyos sa Bibliya ang kanilang mga turo. Sinasabi mismo ng Bibliya:
  “Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid ng mga bagay-bagay, sa pagdidisiplina sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging lubos na may kakayahan, lubusang nasangkapan ukol sa bawat mabuting gawa.” (2 Timoteo 3:16, 17)
  Sumulat si apostol Pablo sa kaniyang mga kapuwa Kristiyano:
  “Nang tanggapin ninyo ang salita ng Diyos, na inyong narinig mula sa amin, tinanggap ninyo ito, hindi bilang salita ng mga tao, kundi, gaya ng kung ano nga ito sa totoo, bilang ang salita ng Diyos.” (1 Tesalonica 2:13)
  Kaya naman, ang mga paniniwala at mga gawain ng tunay na relihiyon ay hindi batay sa mga pangmalas o tradisyon ng tao. Nagmumula ang mga ito sa kinasihang Salita ng Diyos, ang Bibliya.

  2. Si Jehova lamang ang sinasamba ng mga nagsasagawa ng tunay na relihiyon at ipinakikilala nila ang kaniyang pangalan. Ipinahayag ni Jesus:
  “Si Jehova na iyong Diyos ang sasambahin mo, at sa kaniya ka lamang mag-uukol ng sagradong paglilingkod.” (Mateo 4:10; )
  Kaya naman, si Jehova lamang ang sinasamba ng mga lingkod ng Diyos. Bahagi ng pagsambang ito ang pagsasabi sa mga tao kung ano ang pangalan ng tunay na Diyos at kung anong uri siya ng Diyos. Sinasabi ng Awit 83:18:
  “Ikaw, na ang pangalan ay Jehova, ikaw lamang ang Kataas-taasan sa buong lupa.”
  Nagpakita si Jesus ng parisan sa pagtulong sa iba na makilala ang Diyos, gaya ng sinabi niya sa panalangin:
  “Inihayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan.” (Juan 17:6)
  Sa katulad na paraan, itinuturo sa iba ng tunay na mga mananamba sa ngayon ang tungkol sa pangalan ng Diyos, sa kaniyang layunin, at sa kaniyang mga katangian.

  3. Ang bayan ng Diyos ay nagpapakita ng tunay at di-mapag-imbot na pag-ibig sa isa’t isa.
  Sinabi ni Jesus:
  “Sa ganito malalaman ng lahat na kayo ay aking mga alagad, kung kayo ay may pag-ibig sa isa’t isa.” (Juan 13:35)
  May gayong pag-ibig ang sinaunang mga Kristiyano para sa isa’t isa. Napagtatagumpayan ng makadiyos na pag-ibig ang mga hadlang dahil sa lahi, katayuan sa lipunan, at hangganan ng mga bansa at pinagbubuklod ang mga tao sa isang di-napapatid na bigkis ng tunay na kapatiran. (Colosas 3:14) Walang gayong maibiging kapatiran ang mga miyembro ng huwad na relihiyon. Paano natin nalaman iyan? Pinapatay nila ang isa’t isa dahil sa pambansa o pang-etnikong mga di-pagkakaunawaan. Ang tunay na mga Kristiyano ay hindi humahawak ng sandata para patayin ang kanilang mga kapatid na Kristiyano o ang iba pa. Sinasabi ng Bibliya: “Ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diyablo ay makikilala dahil sa bagay na ito: Ang bawat isa na hindi nagpapatuloy sa paggawa ng katuwiran ay hindi nagmumula sa Diyos, ni siya man na hindi umiibig sa kaniyang kapatid. .?.?. Dapat tayong magkaroon ng pag-ibig sa isa’t isa; hindi tulad ni Cain, na nagmula sa isa na balakyot at pumatay sa kaniyang kapatid.”—1?Juan 3:10-12; 4:20,?21.

  4. Tinatanggap ng tunay na mga Kristiyano si Jesu-Kristo bilang ang paraan ng Diyos para sa kaligtasan.
  Sinasabi ng Bibliya:
  “Walang kaligtasan sa kanino pa man, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na siya nating dapat ikaligtas.” (Gawa 4:12)
  Gaya ng alam natin, ibinigay ni Jesus ang kaniyang buhay bilang pantubos sa masunuring mga tao. (Mateo 20:28) Bukod diyan, si Jesus ang hinirang ng Diyos upang maging Hari sa makalangit na Kaharian na mamamahala sa buong lupa. At hinihiling ng Diyos na sundin natin si Jesus at ikapit ang kaniyang mga turo kung nais natin ng buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi ng Bibliya:
  “Siya na nananampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan; siya na sumusuway sa Anak ay hindi makakakita ng buhay.”—Juan 3:36.

  5. Ang tunay na mga mananamba ay hindi bahagi ng sanlibutan.
  Nang litisin sa harap ng Romanong tagapamahala na si Pilato, sinabi ni Jesus:
  “Ang kaharian ko ay hindi bahagi ng sanlibutang ito.” (Juan 18:36)
  Saanmang bansa sila nakatira, ang tunay na mga tagasunod ni Jesus ay mga sakop ng kaniyang makalangit na Kaharian kung kaya mahigpit silang nananatiling neutral sa pulitikal na mga gawain ng sanlibutan. Hindi sila nakikibahagi sa mga alitan nito. Gayunman, ang mga mananamba ni Jehova ay hindi nakikialam kung piliin man ng iba na sumali sa isang partido pulitikal, kumandidato, o bumoto. At bagaman neutral ang tunay na mga mananamba ng Diyos pagdating sa pulitika, sila naman ay masunurin sa batas. Bakit? Dahil inuutusan sila ng Salita ng Diyos na “magpasakop” sa “nakatataas na mga awtoridad” ng gobyerno. (Roma 13:1) Kapag may pagkakasalungatan sa hinihiling ng Diyos at hinihiling ng pulitikal na sistema, tinutularan ng tunay na mga mananamba ang mga apostol, na nagsabi: “Dapat naming sundin ang Diyos bilang tagapamahala sa halip na mga tao.”—Gawa 5:29; Marcos 12:17.

  6. Ipinangangaral ng tunay na mga tagasunod ni Jesus na ang Kaharian ng Diyos ang tanging pag-asa ng sangkatauhan. Inihula ni Jesus:
  “Ang mabuting balitang ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong tinatahanang lupa bilang patotoo sa lahat ng mga bansa; at kung magkagayon ay darating ang wakas.” (Mateo 24:14)
  Sa halip na himukin ang mga tao na umasa sa mga tagapamahalang tao para lutasin ang kanilang mga problema, inihahayag ng tunay na mga tagasunod ni Jesu-Kristo ang makalangit na Kaharian ng Diyos bilang ang tanging pag-asa ng sangkatauhan. (Awit 146:3) Tinuruan tayo ni Jesus na idalangin ang sakdal na pamahalaang iyan nang sabihin niya:
  “Dumating nawa ang iyong kaharian. Mangyari nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayundin sa lupa.” (Mateo 6:10)
  Inihula ng Salita ng Diyos na “dudurugin [ng makalangit na Kahariang ito] at wawakasan ang lahat ng mga kahariang ito [na umiiral ngayon], at iyon ay mananatili hanggang sa mga panahong walang takda.”—Daniel 2:44.

  Salig dito, tanungin ang iyong sarili: ‘Anong relihiyosong grupo ang gumagamit ng Bibliya bilang batayan ng lahat ng kanilang turo at nagpapakilala sa pangalan ng Diyos at Ama ni Jesus? Anong grupo ang nagpapakita ng makadiyos na pag-ibig, nananampalataya kay Jesus, hindi bahagi ng sanlibutan, at naghahayag na ang Kaharian ng Diyos ang tanging pag-asa ng sangkatauhan?
  Sa lahat ng relihiyosong grupo sa lupa, alin ang nakatutugon sa lahat ng kahilingang ito?’—Isaias 43:10-12.

 4. #4

  Default Re: How would you know if you belong to the true church?

  Rev 14:12 Here is the patience of the saints: here are they that keep the commandments of God, and the faith of Jesus.


  kung anu ang doctrina ng mga apostol noon.. dapat ganun din ang simbahan ngaun

 5. #5

  Default Re: How would you know if you belong to the true church?


 6. #6

  Default Re: How would you know if you belong to the true church?

  hmm ibig sabihin ang mga catholic not true church? kasi iba na ang aral sa bible eh

 7. #7

  Default Re: How would you know if you belong to the true church?

  Quote Originally Posted by jayem View Post
  this thread is for us to know if the churches that we belong with is the true church as what the bible says.

  forget about religion, this is all about our churches and how do these churches practice their beliefs, and please include a bible verse that will defend your stand.

  if your going to insult a church we don't need your post here.

  as much as possible guys, mahinahon sana at based on bible.

  no vulgar words or any profanity words that may flame up a person.
  kuya mararamdaman mo yan kapag pinag-aralan mo ang doktrina ng papasukin mong relihiyon. Mapalad ka po kapag TINAWAG ka ng tunay na relihiyon.

 8. #8

  Default Re: How would you know if you belong to the true church?

  sa dinami dami ng mga nagsusulputan ngaun religion hindi mo masasabi na yung church na kinabibilangan mo eh yung tunay kaya maraming hindi nagkakaintindihan pagdating sa religion eh akala mila ang galing galing ng religion nila,na kapag umanib ka eh maliligtas ka na..natatawa tuloy ako..paano na lang kung ang kinabibilangan nilang church eh hindi pala tunay??

  eh ano pah?edi katulad din sila ng ibang religion na sinasabi nilang hindi maliligtas!!

 9. #9

  Default Re: How would you know if you belong to the true church?

  kapag nakaharap mo na at tinanong ka ng Diyos kung bakit ka niya dapat papasukin sa langit, anong isasagot mo?

 10. #10

  Default Re: How would you know if you belong to the true church?

  Bakit bible lang po boss ung basehan. Di po ba kasali ung hindi kristyan?

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •