Saksi ang piping sandali
sa nagbabaga nyang labi
bawat halik ay kay pusok
naghahatid ng ibayong lugod

Saksi ang mga bituin sa langit
sa kanyang pananabik na walang patid
bawat indayog ay kay harot
tila sayaw na walang pagkatapos

Sa saliw ng tahimik na musika
sabay nilang tinahak ang daan
patungo sa maluwalhating ligaya
nagdulot ito ng kakaibang sigla
sa kanilang mga pusong puno ng aba

Bawat indak ng dalawang kaluluwa
nag iiwan ng kay gandang musika
nagpapatunay na may isang hiwaga
sa kabila ng natamong nilang pinsala